2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021.-2027.

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za standardne projekte u okviru programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021.-2027. objavljen je 2. studenog 2023. godine.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijava je 29. ožujka 2024. godine u 14:00 (CET).

Prihvatljivi podnositelji (Lead Partner): nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela; tijela uređena javnim pravom, međunarodne organizacije; privatne neprofitna tijela

Prihvatljivi partneri (Project Partner): nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela; tijela uređena javnim pravom; međunarodne organizacije; privatna tijela (profitna i neprofitna)

Pridruženi strateški partneri (Associated strategic partners):

Pridruženi strateški partneri nisu izravno financirani od strane Programa, već jedan od izravno financiranih partnera snosi odgovornost za njihovo sudjelovanje u projektu. Troškovi ASP-a se odnose na troškove putovanja i smještaja. Uloga ASP-a se smatra ključnom za dodanu vrijednost partnerstvu/projektu.

Broj partnera: Minimalno tri partnera iz tri različite države pri čemu minimalno jedan partner mora biti EU članica s programskog područja. Ne postoji gornja granica za broj partnera u projektu.

Programsko područje:

Prihvatljivi troškovi: Troškovi osoblja, troškovi ureda i administracije, troškovi putovanja i smještaja, troškovi vanjskih stručnjaka i usluga, troškovi opreme, troškovi infrastrukture i radova.

Stopa sufinanciranja EU: do 80%

Prijava: putem Joint Electronic Monitoring System (JEMS), na engleskom jeziku.

Maksimalno trajanje projekta: do 36 mjeseci (svi projekti moraju biti završeni do 31. prosinca 2028.)

Očekivani početak provedbe odabranih projekata: siječanj 2025. godine

U nastavku slijedi pregled prioriteta i specifičnih ciljeva skupa s indikativnom listom aktivnosti i alociranim budžetom prema svakom specifičnom cilju:

Prioritet 2: „Zelenija, niskougljična dunavska regija“

Specifični cilj 2.2: Promicanje kapaciteta prilagodbe klimatskim promjenama u dunavskoj regiji i upravljanja katastrofama na transnacionalnoj razini u odnosu na rizike za okoliš, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima

Budžet za Specifični cilj 2.2: 5.960.525,00 € Interreg (EU) sufinanciranja

Indikativna lista aktivnosti:

Specifični cilj 2.3: Održivo, integrirano, transnacionalno upravljanje vodom i sedimentom u slivu rijeke Dunav koje osigurava dobru kvalitetu i količinu vode i ravnotežu sedimenta

Budžet za Specifični cilj 2.3: 4.524.737,00 € Interreg (EU) sufinanciranja

Indikativna lista aktivnosti:

Specifični cilj 2.4: Zaštita i očuvanje bioraznolikosti u ekološkim koridorima i eko-regijama od transnacionalnog značaja u dunavskoj regiji

Budžet za Specifični cilj 2.4: 4.854.160,00 €  Interreg (EU) sufinanciranja

Indikativna lista aktivnosti:

Prioritet 3: „Uključivija dunavska regija “

Specifični cilj 3.1: Dostupno, uključivo i učinkovito tržište rada

Budžet za Specifični cilj 3.1: 4.563.214,00 € Interreg (EU) sufinanciranja

Indikativna lista aktivnosti:

Specifični cilj 3.2: Dostupne i uključive kvalitetne usluge u obrazovanju, osposobljavanju i cjeloživotnom učenju

Budžet za Specifični cilj 3.2: 4.563.214,00 € Interreg (EU) sufinanciranja

Indikativna lista aktivnosti:

Specifični cilj 3.3: Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i društvenim inovacijama

Budžet za Specifični cilj 3.3: 6 102 298,00 € Interreg (EU) sufinanciranja

Indikativna lista aktivnosti:

Prioritet 4: „ Suradnja za bolje upravljanje dunavskom regijom “

Specifični cilj 4.2: Povećani institucionalni kapaciteti za teritorijalno i makroregionalno upravljanje

Budžet za Specifični cilj 4.2: 8 181 765,00 € Interreg (EU) sufinanciranja

Indikativna lista aktivnosti:

Details