Energetska obnova zgrada javnog sektora

Predmet, svrha i namjena poziva

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih  zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima  se obavljaju društvene djelatnosti, uz uvažavanje važnosti javnog interesa zgrada zdravstvene  i odgojno-obrazovne namjene.

Ovim Pozivom se podupire i energetska obnova zgrada kojom se pridonosi ispunjenju obveze  koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), kojom se od svake države  članice traži da od 1. siječnja 2014. godine svake godine obnovi 3% ukupne površine poda  grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.

Sukladno usvojenom Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine (dalje u tekstu Program), predviđene su sljedeće kategorije obnove:

Sukladno Programu sveobuhvatna obnova podrazumijeva provođenje minimalno sljedećeg:

• integralne energetske obnove ili dubinske obnove;

• jedne ili više mjera za smanjenje rizika povezanih s djelovanjem potresa prema projektnoj  dokumentaciji izrađenoj u skladu s važećim propisima te prema zahtjevima ovog Poziva.

Sveobuhvatnom obnovom zgrade prema ovom Pozivu treba se povećati potresna otpornost  zgrade za najmanje 10% iznad postojeće. Ista se može provoditi samo na zasebnim  konstrukcijskim cjelinama.

Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, djelatnosti državne vlasti, državne uprave kao i tijela organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, djelatnosti pravnih osoba s javnim ovlastima, poslovi obrane, sudska i pravosudna djelatnost, poslovi javnog reda i sigurnosti, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći. Navedene djelatnosti smatraju se društvenima neovisno o tome obavljaju li se kao gospodarska ili negospodarska djelatnost.

U smislu ovog Poziva pretežito vlasništvo javnog sektora podrazumijeva da je najmanje 80%  ukupne korisne površine zgrade koja se obnavlja u vlasništvu javnog sektora.

U smislu ovog Poziva društvena djelatnost se mora obavljati kontinuirano (ne povremeno) na najmanje 80% ukupne korisne površine zgrade koja se obnavlja.

Predmet projektnog prijedloga odnosi se na energetsku funkcionalnu cjelinu odnosno energetsko troškovni centar (dalje u tekstu: ETC), zasebnu funkcionalnu i energetsku cjelinu  za koju je moguće mjeriti pripadajuću potrošnju energije i vode (postojeću ili čije je formiranje predviđeno projektnim prijedlogom uvođenjem zasebnog mjerenja energenta i vode daljinskim mjerenjem spojenim na sustav ISGE-a), te parametre koji utječu na potrošnju, a sukladno važećoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada.

U smislu ovog Poziva, projektni prijedlog se može podnijeti za:

1. cjelovitu zgradu javnog sektora koja predstavlja ETC;

2. dio cjelovite zgrade javnog sektora koji predstavlja ETC ako je zaseban volumen (jedan ili više njih) u odnosu na volumen ostalih dijelova cjelovite zgrade javnog sektora;

3. kompleks zgrada javnog sektora (skupina zgrada koje imaju barem jedno zajedničko

brojilo potrošnje) koji predstavlja ETC;

4. dio kompleksa zgrada javnog sektora koji predstavlja ETC ako je zasebna, jedna ili više zgrada u odnosu na ostatak kompleksa, s kojim može i ne mora biti međusobno povezana.

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO₂, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.

Ukupna raspoloživa sredstva i rok za podnošenje projektnih prijedloga

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele, u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga do najkasnije 16.5.2023. do 16:00 h, po isteku kojeg započinje postupak dodjele.

Financijska alokacija Poziva iznosi: 39.816.842,52 eura

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

• najniži iznos 20.000,00 eura,

• najviši iznos 8.000.000,00 eura.

Iznosi i intenziteti sufinanciranja

Troškovi projekta koji prelaze maksimalni iznos prihvatljivih troškova/bespovratnih sredstava po pojedinačnim aktivnostima i mjerama iz Tablice  ne mogu se sufinancirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru predmetnog Poziva.

Aktivnost projektaMjere u sklopu aktivnosti projektaMaksimalni iznos prihvatljivih troškovaMaksimalni intenzitet potpore prihvatljivih troškova
I. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJEI.1. Energetski pregled i energetski certifikat prije obnove za zgrade čije ukupna korisna površina ne prelazi 250 m²I.1.
a), b), c)
1,50 €/m² GBP-a
a) 85 %
b) 85 %
c) 100 %
I.2. Izrada glavnog
projekta energetske
obnove i ostale projektne dokumentacije
I.2.
a), b), c)
9,50 €/m² GBP-a
a) 85 %
b) 85 %
c) 100 %
I.3. Energetski pregled i energetski certifikat
nakon obnove
I.3.
a), b), c)
1,00 €/m² GBP-a
a) 85 %
b) 85 %
c) 100 %
II. ENERGETSKA OBNOVAII.1. Provedba mjeraII.1.
a) 335,00 €/m² GBP-a
b) 465,00 €/m² GBP-a
c) 600,00 €/m² GBP-a
a) 60 %
b) 80 %
c) 80 %
II.2. Stručni nadzor
građenja/
Projektantski nadzor/
Koordinator zaštite na
radu tijekom građenja
II.2.
a), b), c)
152.700,00 €
a) 60 %
b) 80 %
c) 80 %
III. UPRAVLJANJE
PROJEKTOM I
ADMINISTRACIJA
5.310,00 €a) 85 %
b) 85 %
c) 100 %
IV. PROMIDŽBA I
VIDLJIVOST
PROJEKTA
2.655,00 €a), b), c)
85 %

Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe Projekta je od dana početka obavljanja aktivnosti projekta, najranije počevši od 1. veljače 2020. godine, do završetka svih predmetnih aktivnosti, a inicijalno traje najduže 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora, odnosno najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

a) tijela državne vlasti i državne uprave

b) jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave

c) javne ustanove ili ustanove

d) vjerske zajednice

e) udruge

U smislu ovog poziva prihvatljivim javnim ustanovama/ustanovama smatraju se javne ustanove/ ustanove osnovane od RH ili JLP(R)S ili druge javne ustanove/ustanove ili vjerske zajednice, koje obavljaju društvene djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti projekta su:

I. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

II. ENERGETSKA OBNOVA

II.1. Provedba mjera:

1. Mjere energetske učinkovitosti sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine:

2. Mjere za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, sukladno važećem Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (npr. dizalo, rampa, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma i sl.) – provedba novih/ rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti

3. Mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture (zeleni krov, ozelenjeno pročelje, uređenje novih te postojećih zelenih površina na građevnoj čestici)

4. Mjere održive urbane mobilnosti (izvedba parkirališta za bicikle)

5. Elektromobilnost (punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom infrastrukturom)

6. Mjere kojima se povećava potresna otpornost zgrade najmanje 10% iznad postojeće potresne otpornosti (u slučaju sveobuhvatne obnove)

7. Mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara

8. Mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta

II.2. Stručni nadzor građenja / Projektantski nadzor / Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja

III. UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA

Izrada Obrazaca za prijavu projektnog prijedloga, administracija i tehnička koordinacija, poslovi upravljanja projektom, financijskog upravljanja i izvještavanje, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje prema Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje prema važećem Zakonu o javnoj nabavi za obveznike istog.

IV. PROMIDŽBA I VIDLJIVOST PROJEKTA

Privremena informacijska ploča, trajna ploča ili pano, naljepnice, priopćenje ili konferencije za medije, izrada web stranice, od čega su trajna ploča ili pano i naljepnice obvezni.