ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA SA STATUSOM KULTURNOG DOBRA 

Poziv na prijavu projektnih prijedloga 

Ovaj poziv financira se iz Mehanizma za oporavak i otpornost. 

1.Cilj (svrha i namjena) poziva 

Ovim pozivom podržat će se energetska obnova cjelovitih zgrada (ETC) koje ispunjavaju sljedeće uvjete: 

•u stopostotnom su javnom vlasništvu,  

•prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost u zgradi koja će se energetski obnavljati  

•imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline 

•nisu oštećene u potresu. 

Cilj ulaganja je smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada  navedenih u predmetu Poziva. Za financiranje će biti prihvatljivi projektni prijedlozi kojima se ostvaruje godišnja ušteda primarne energije od minimalno 30 %. 

U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati izrađenu projektnu dokumentaciju te ishođen akt za građenje, odnosno sva potrebna odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete sukladno natječajnoj dokumentaciji. 

2. Financijska alokacija, iznosi i intenzitet bespovratnih sredstava 

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru poziva iznose 39.816.842,52 EUR odnosno 300.000.000,00 HRK i dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele, u modalitetu trajnog poziva. Sredstva su osigurana iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a planirana su u Državnom proračunu RH. Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru Poziva.  

Stopa sufinanciranja iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova. 

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu:  

•najniži iznos 66.361,40 EUR odnosno 500.000,00 HRK 

•najviši iznos 3.981.684,25 EUR odnosno 30.000.000,00 HRK 

Projektni prijedlozi kod kojih se slijedom provedbe procjene projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom utvrdi nepoštivanje gore navedenog financijskog ograničenja o najnižem i najvišem dodijeljenom iznosu bespovratnih sredstava, bit će isključeni iz daljnjeg postupka dodjele. Ako, tijekom provedbe projekta, stvarno nastali prihvatljivi troškovi budu manji od ugovorenog iznosa bespovratnih sredstava te ne dosegnu najniži iznos bespovratnih sredstava od 66.361,40 EUR odnosno 500.000,00 HRK, projekt će neovisno o tome biti prihvatljiv za financiranje.  

Uputama za prijavitelje propisani su i maksimalni jedinični iznosi pojedinačnih aktivnosti. 

3. Prihvatljivi prijavitelji 

Prihvatljivi prijavitelji su ustanove u kulturi, kojima je osnivač: 

– RH i/ili  

– JLP(R)S i/ili 

– ustanova kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S.  

4. Prihvatljive aktivnosti 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:  

I.Izrada dokumentacije 

II.Energetska obnova (provedba mjera kojima se doprinosi boljoj energetskoj učinkovitosti i potiče korištenje obnovljivih izvora energije (OIE); provedba dodatnih mjera koje se odnose na povećanje potresne otpornosti, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta; provedba horizontalnih mjera; stručni nadzor građenja/projektantski nadzor/provedba mjera zaštite na radu)  

III.Upravljanje projektom i administracija 

IV.Promidžba i vidljivost 

5. Prihvatljive kategorije troškova 

 1. trošak vezan uz energetski pregled, izradu izvješća o energetskom pregledu zgrade te izradu energetskog certifikata prije provedene energetske obnove;  
 1. trošak izrade glavnog projekta energetske obnove (ETC), analize postojećeg stanja zgrade i, ako je primjenjivo, pripadajućih elaborata, uključujući troškove kontrole glavnog projekta (prihvatljivo je isključivo retroaktivno financiranje i to ukoliko su aktivnosti 100 % fizički izvršene, sukladno točki 2.7);  
 1. trošak provedbe mjera energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije (OIE); 
 1. trošak vezan uz mjere unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, povećanja sigurnosti u slučaju požara te osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta; 
 1. trošak provedbe horizontalnih mjera;  
 1. trošak vezan uz stručni nadzor građenja; 
 1. trošak vezan uz projektantski nadzor, ako je primjenjivo; 
 1. trošak vezan uz koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, ako je primjenjivo; 
 1. trošak vezan uz provođenje ispitivanja čija obveza je određena glavnim projektom; 
 1. trošak vezan uz energetski pregled, izradu izvješća o energetskom pregledu zgrade te izradu energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove; 
 1. troškovi povezani s aktivnošću upravljanja projektom (npr. izrada obrazaca za prijavu projektnog prijedloga, izrade dokumentacije za javnu nabavu roba, usluga i radova: izravni troškovi osoblja vezani uz provedbu upravljanja projektom (metoda stvarnog troška), troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani u postupku javne nabave); 
 1. troškovi za promidžbu i vidljivost (privremena informacijska ploča, trajna ploča ili pano, naljepnice, priopćenje ili konferencije za medije); 
 1. porez na dodanu vrijednost (PDV) za koji Korisnik nema pravo povrata. 

6.Geografska ograničenja 

Projekt se u potpunosti provodi na području RH. 

7.Administrativni podaci  

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku. 

8. Podnošenje projektnog prijedloga 

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva od 17. travnja 2023. godine, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno najkasnije do 31. prosinca 2023. putem sustava eNPOO. 

Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno do 31. prosinca 2023. godine, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog. 

Razdoblje provedbe projekta traje od početka provedbe aktivnosti, najranije od 1. veljače 2020., do završetka provedbe aktivnosti, najduže do 30. travnja 2026. 

Natječajna dokumentacija Poziva, objavljuje se na mrežnim stranicama sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/pozivi), a obavijesti o objavi Poziva te izmjenama, obustavi i zatvaranju Poziva, objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija (https://min-kulture.gov.hr/) te Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.  

Jeste li prihvatljiv prijavitelj? EO zgrada kulturnog dobra