HBOR KREDITI – kreditiranje investicija iz sredstava Nacionalnog plana za oporavak i otpornost

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) HBOR je započeo s provedbom financijskih instrumenata kojima se omogućava izuzetno povoljno kreditiranje investicija subjekata privatnog i javnog sektora – uz kamatne stope od 0,4 % ili subvenciju kamatne stope do 75 %.

Navedeni financijski instrumenti odnose se na sljedeće:

Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a

Prihvatljivi korisnici: mikro, mali i srednji poslovni subjekti privatnog sektora koji zadovoljavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

Namjena kredita: Sredstva NPOO-a namijenjena su za financiranje ulaganja na području RH u sljedeća područja:

Kredit se mogu odobriti za:

Kamatna stopa

Rok otplate: do 15 godina, uključujući do 3 godine počeka

Mogućnost snižavanja kamatnih stopa po postojećim programima HBOR-a:

Umanjenje kamatne stope do 75%:

Jamstva za subjekte srednje tržišne kapitalizacije i velike poslovne subjekte

Jamstva iz sredstava NPOO-a izdaju se za investicije subjekata srednje tržišne kapitalizacije i velikih poslovnih subjekata koje financiraju poslovne banke, leasing društva ili HBOR. Ovisno o vrsti ulaganja i pravilima o državnim potporama, moguće je pokriće jamstvom do 80 % glavnice plasmana, subvencioniranje naknade za jamstvo do 100 % iznosa i subvencioniranje kamate po plasmanu do 75 % iznosa.

Jamstva su namijenjena za ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, za ulaganja na posebnim područjima RH, za ulaganja u projekte temeljene na istraživanju, razvoju i inovacijama ili ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije (kao posebne ciljne skupine), te za sva ostala ulaganja s ciljem povećanja konkurentnosti i otpornosti.