Interreg VI-A IPA program Hrvatska – Srbija za razdoblje 2021. – 2027.

Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg IPA programa Hrvatska – Srbija za razdoblje 2021.-2027. otvoren je 12.5. 2023.

Prihvatljivi podnositelji: tijela javne vlasti (nacionalna, regionalna i lokalna) i njihove organizacije i ustanove, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, profitna pravna osoba prihvatljiva je samo ako je u 100% vlasništvu države, jedinice regionalne / lokalne samouprave ili organizacije civilnog društva

Rok za podnošenje projektnih prijava: 4.9.2023.

Partnerstvo:

Minimalno po jedan partner iz svake države

Maksimalni broj partnera: 4 za „small scale“ projekte i 5 za „standardne projekte“

Programsko područje za Hrvatsku: Požeško – slavonska županija, Brodsko – posavska županija, Vukovarsko – srijemska županija, Osječko – baranjska županija

Programsko područje za Srbiju: Severnobački okrug, Zapadnobački okrug, Južnobački okrug, Sremski okrug, Mačvanski okrug

Prihvatljivi troškovi: Troškovi osoblja, troškovi ureda i administracije, troškovi putovanja i smještaja, troškovi vanjskih stručnjaka i usluga, troškovi opreme, troškovi infrastrukture i radova.

Stopa sufinanciranja EU: 85%

Stopa predfinanciranja: 25% od ukupnog budžeta projekta

Povrativi troškovi pripreme projekta: 5.500,00 EUR

Povrativi troškovi „zatvaranja“ projekta: 2.500,00 EUR

Prijava: putem Joint Electronic Monitoring System (JEMS) na engleskom jeziku

Prioritetna os 1

Suradnja za pametnije programsko područje

Specifični cilj 1.1.: Razvoj i unapređenje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta i usvajanje naprednih tehnologije

Budžet za Prioritetnu os 1, SO 1.1.: 3.306.142,50 € EU sufinanciranja

Minimalni iznos EU sufinanciranja po projektu: 200.000,00 €

Maksimalni iznos sufinanciranja po projektu: 400.000,00 €

Trajanje projekta: od 12 do 18 mjeseci

Pod Prioritetnom osi 1 prijavljuju se samo „small-scale“ projekti

Indikativna lista aktivnosti:

Potpora prekograničnim inovacijama i tehnologiji temeljenoj na pristupu pametne specijalizacije i poboljšanju suradnje između istraživačkih institucija, javnog sektora i organizacija za potporu poslovanju

Podupiranje pilotiranja proizvoda, rana provjera valjanosti proizvoda, certifikacija, napredne proizvodne mogućnosti, uključujući znanstveno-poslovnu suradnju

Jačanje i modernizacija usluga poslovne podrške koje bi mogle pomoći u: marketingu, razvoju i/ili implementaciji novih usluga/proizvoda, korištenju IKT-a i novih tehnologija, implementaciji inovativnih rješenja u poslovnoj organizaciji i procesima (blockchain, veliki podaci, računalstvo u oblaku, robotika, umjetna inteligencija, kibernetička sigurnost itd.)

Ubrzavanje inovacija i prijenosa tehnologije (npr. bio, zeleno i kružno gospodarstvo, poljoprivreda, proizvodnja hrane, pametna proizvodnja, klimatske promjene, bioraznolikost, razvoj vještina za pametnu specijalizaciju , itd.) kako bi se podržalo uvođenje inovativnih rješenja

Pilot akcije usmjerene na prijenos dobrih praksi o trendovima i standardima zelene ekonomije

Poboljšanje prijenosa i povećanja dokazanih zelenih rješenja kako bi se smanjio utjecaj proizvodnih procesa na okoliš i otvorile prilike za zeleno poslovanje

Unapređenje kapaciteta, razvoj tehničkih rješenja i novih metoda rada te integracija inovativnih rješenja korištenjem IKT-a za potrebe javnog sektora

Podupiranje uspostavljanja “živih laboratorija”, testnih stanica i ekosustava za promicanje razvoja i stvarne upotrebe inovativnih rješenja

Potpora suradnji tijela javne vlasti u razvoju, provedbi i praćenju strategija pametne specijalizacije i drugih alata politike za razvoj inovativnog gospodarstva

Uspostavljanje veza i dugoročne suradnje između istraživačkih institucija, posebno u zajedničkoj izgradnji kapaciteta za inovacije i prijenos tehnologije u poduzeća.

Prioritetna os 2

Suradnja za zelenije i programsko područje otpornije na klimatske promjene

Specifični cilj 2.2.: Promicanje obnovljive energije u skladu s Direktivom o obnovljivoj energiji (EU) 2018/2001, uključujući kriterije održivosti navedene u njoj

Budžet za Prioritetnu os 2, SO 2.2.: 3.132.135,40 € EU sufinanciranja

Minimalni iznos EU sufinanciranja po projektu: 400.000,00 €

Maksimalni iznos EU sufinanciranja po projektu: 2.000.0000,00 €

Trajanje projekta: od 18 do 30 mjeseci

Indikativna lista aktivnosti:

Razvoj zajedničkih rješenja za povećanje proizvodnje dodatnih kapaciteta za obnovljivu energiju (npr. solarnu, geotermalnu, biomasu, itd.) uključujući infrastrukturu malih razmjera koja preferira rješenja temeljena na prirodi

Razvoj i provedba zajedničkih pilot akcija koje poboljšavaju integraciju održivih obnovljivih izvora energije u različitim sektorima (npr. građevinski sektor, industrija, poljoprivreda, šumarstvo itd.)

Zajednička rješenja, istraživanja i pilot akcije o obnovljivim izvorima energije (npr. kružna rješenja, uporaba i ponovna uporaba održivih materijala, demo centri/postrojenja)

Provedba pilot akcija za testiranje inovativnih i klimatski neutralnih rješenja putem, npr. preuzimanja i iskorištavanja rezultata istraživanja i razvoja za energetski učinkovitu obnovu te grijanje i hlađenje zgrada (uključujući zgrade kulturne baštine)

Poboljšanje upravljanja potražnjom za energijom i poticanje promjena u ponašanju potrošača za smanjenje potrošnje energije i resursno učinkovito i održivo korištenje energije, programi podrške koji povezuju različite aspekte uštede energije i energetske učinkovitosti, uključujući aktivnosti podizanja svijesti i informacije o mehanizmima suradnje i shemama financiranja

Promicanje proizvodnje i upotrebe naprednih biogoriva (proizvedenih iz neprehrambenih/energetskih usjeva, kao što su celulozna biogoriva i biomasa dobivena iz održivih izvora), dajući prednost korištenju brownfield lokacija. Program će podržati alternativne metode prikupljanja vode za navodnjavanje energetskih usjeva

Jačanje prekogranične suradnje i prijenosa znanja u regiji kroz razmjenu iskustava, informacija (podizanje svijesti) i izgradnju kapaciteta putem obuka (virtualno i uživo) za poboljšanje vještina u području korištenja obnovljivih izvora energije

Prioritetna os 2

Suradnja za zelenije i programsko područje otpornije na klimatske promjene

Specifični cilj 2.4.: Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i prevencije rizika od katastrofa, otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima

Budžet za Prioritetnu os 2, SO 2.4.: 4.698.203,10 € EU sufinanciranja

Minimalni iznos EU sufinanciranja po projektu: 400.000,00 €

Maksimalni iznos EU sufinanciranja po projektu: 2.000.0000,00 €

Trajanje projekta: od 18 do 30 mjeseci

Indikativna lista aktivnosti:

Razvoj i uvođenje zajedničkih planova prilagodbe klimatskim promjenama, prevencije katastrofa i prvog odgovora, SECAP-a (Sustainable Energy and Climate Action Plan) kao i rješenja i sustava za praćenje, prevenciju i upravljanje potencijalnim rizicima (npr. poplave, šumski požari, klizišta, suše, potresi, invazivne strane vrste, itd.)

Poticanje međusektorske/međudržavne suradnje u prevenciji rizika i upravljanju brzim odgovorom kroz razvoj i provedbu zajedničkih protokola, postupaka, pristupa, mjera i sektorskih procjena rizika i ranjivosti, kao što je uspostava zajedničkih centara za hitne slučajeve, infrastruktura malog opsega koja preferira rješenja temeljena na prirodi, vozila za hitne situacije, oprema, skloništa itd.

Jačanje institucionalnih i stručnih kapaciteta i podizanje svijesti za rješavanje pitanja okoliša, klimatskih promjena i smanjenja rizika od katastrofa (npr. radionice, metodologije, protokoli, edukativni materijali, zajednička obuka postrojbi civilne zaštite)

Razvoj prekogranične procjene rizika i strategija rizika od katastrofa za prekogranične opasnosti kao što su suše, poplave, klizišta, požari, invazivne strane vrste koje izravno ugrožavaju biološku raznolikost i ekosustave

Razmjena znanja i dobrih praksi o mjerama prilagodbe klimatskim promjenama temeljenim na ekosustavima i provedba pilot akcija za zaštitu i obnovu prema otpornim ekosustavima, npr. rijeke i močvare, šume, prekogranična povezanost staništa, agrošumarstvo, bioraznolikost, krajolici, zaštita od klime, modeliranje i predviđanje

Ispitivanje integriranih rješenja za prilagodbu klimi u pilot akcijama (npr. zelena infrastruktura), koje kombiniraju tehnološke, ekološke, društvene, kulturne, upravljačke i financijske aspekte, uzimajući u obzir dobre prakse dostupne na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini (kako bi se smanjio trend fragmentacije krajolika i uzimanje u obzir vizualnih vrijednosti urbanih i ruralnih područja).

Povećanje otpornosti kritične infrastrukture i kulturne/prirodne baštine na klimu kroz poboljšanu spremnost na rizik i planove upravljanja rizikom

Integriranje aspekata klimatskih promjena i rješenja temeljenih na prirodi u upravljanje vodama na lokalnoj, regionalnoj i međuregionalnoj razini (s obzirom na npr. kvalitetu vode, poplave, upravljanje kišnicom i zadržavanje vode, nestašicu vode, opskrbu pitkom vodom i očuvanje močvara, pošumljavanje i očuvanje prirodnih poplavnih područja

Razmjena znanja i razvoj rješenja za zaštitu poljoprivrednih i šumarskih sektora od klimatskih promjena (npr. pronalaženje stabala s povećanim ponorima ugljika, poboljšanje upravljanja podzemnim vodama i kvalitete tla, priprema i ažuriranje planova upravljanja šumama) kako bi se povećala njihova otpornost prema npr. sušama, poplavama, epidemijama štetnika, invazija invazivnih stranih vrsta. Program će podržati alternativne metode prikupljanja vode za navodnjavanje u sektorima poljoprivrede i šumarstva.

Razvoj rješenja za jačanje usluga ekosustava za ljudsko zdravlje i dobrobit radi podrške društvenoj otpornosti i suprotstavljanja socioekonomskim učincima klimatskih promjena (npr. uvođenje zelene infrastrukture i načela zelene gradnje u urbanim i ruralnim područjima).

Prioritetna os 3

Suradnja za zdravije i inkluzivnije programsko područje

Specifični cilj 4.5: Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu zdravstvenu zaštitu, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb u obitelji i zajednici

Budžet za Prioritetnu os 3, SO 4.5. : 3.480.150,50 € EU sufinanciranja

Minimalni iznos EU sufinanciranja po projektu: 400.000,00 €

Maksimalni iznos EU sufinanciranja po projektu: 1.500.0000,00 €

Trajanje projekta: od 18 do 30 mjeseci

Indikativna lista aktivnosti:

Razvoj i implementacija IKT rješenja i (pilot) akcija za podršku digitalizaciji u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Poboljšanje pristupa uslugama zdravstvene i socijalne skrbi za ranjive i marginalizirane skupine kao što su djeca (npr. djeca bez roditeljske skrbi), starije osobe, osobe s invaliditetom kroz ulaganja u individualno socijalno stanovanje, opremu, prijevozna sredstva i sl.

Poboljšanje dostupnosti i učinkovitosti prekograničnih usluga javne zdravstvene zaštite ulaganjem u telemedicinu, dijagnostiku, mobilne klinike/ambulante i mobilnu imovinu, uključujući infrastrukturu malog opsega koja preferira rješenja temeljena na prirodi

Prijenos znanja kroz razmjenu iskustava, podizanje svijesti, cjeloživotno učenje, programe obrazovanja i osposobljavanja te izgradnju kapaciteta putem obuka (virtualni i uživo) za poboljšanje vještina u području zdravstvene i socijalne skrbi te poboljšanje pružanja primarne zaštite i obitelji usluge skrbi u zajednici i u zajednici

Razvijanje i provedba zajedničkih aktivnosti/rješenja za promicanje zdravih stilova života, aktivnog i zdravog starenja, prevencije bolesti.

Prioritetna os 4

Suradnja za održiviji i društveno inovativniji turizam i kulturu

Specifični cilj 4.6.: Povećanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i društvenim inovacijama

Budžet za Prioritetnu os 3, SO 4.6.: 2.784.120,00 € EU sufinanciranja

Minimalni iznos EU sufinanciranja po projektu: 400.000,00 €

Maksimalni iznos EU sufinanciranja po projektu: 1.500.0000,00 €

Trajanje projekta: od 18 do 30 mjeseci

Indikativna lista aktivnosti:

Razvijanje i provedba zajedničkih (pilot) akcija za podršku diverzifikaciji i održivosti turizma ulaganjem u manje poznate destinacije i različite oblike turizma (kulturni, ruralni, agro, aktivni, itd.) uključujući infrastrukturu malog opsega koja preferira rješenja temeljena na prirodi

Razvoj i implementacija inovativnih rješenja i stvaranje pametnih destinacija (npr. kroz digitalizaciju i kreativne industrije), te novih usluga i proizvoda za specifične ciljane tržišne segmente kao što su starije osobe, mladi ljudi ili osobe s invaliditetom, uključujući infrastrukturu malog opsega koja preferira rješenja temeljena na prirodi

Razvoj i provedba mjera za zaštitu, razvoj i promicanje održive kulturne baštine i kulturnih usluga, krajobrazne baštine, javnih turističkih dobara i turističkih usluga uključujući ulaganja u fizičku regeneraciju i sigurnost javnih prostora (uključujući infrastrukturu malog opsega koja preferira rješenja temeljena na prirodi), u sklopu njihovog uključivanja u turistički i/ili kulturni tok

Podrška društvenim inovacijama i uključivanju u turizam i kulturu – razvoj postojećih i/ili novih turističkih i kulturnih poduzeća za potporu otvaranju radnih mjesta, uključujući usavršavanje i prekvalificiranje ranjivih skupina (npr. unapređenje digitalnih vještina)

Zaštita, razvoj i promicanje prirodne baštine i eko-turizma uključujući područja Natura 2000 (uključujući kampanje za uklanjanje invazivnih vrsta u programskom području i integraciju zelene infrastrukture kao sredstva za zaustavljanje gubitka bioraznolikosti i podržavanje višestrukih usluga ekosustava)

Integracija postojećih turističkih proizvoda u prekogranične tematske rute, proizvode ili destinacije i njihovo daljnje unapređenje

Izgradnja kapaciteta za inovacije u turizmu i kulturnoj baštini, s fokusom na oporavak i otpornost te održivi razvoj novih ili nadogradnju postojećih prekograničnih turističkih proizvoda, diverzifikaciju proizvoda za prilagodbu novim trendovima i potrebama, uključujući mjere održive mobilnosti kao što je korištenje javnog prijevoza, alternativni načini mobilnosti, prijevoz s niskim emisijama…

Usvajanje zelenih koncepata i standarda u prekograničnim turističkim proizvodima i uslugama te održivo korištenje kulturnih i turističkih potencijala pograničnih regija (uključujući podršku postojećim glavnim turističkim destinacijama kako bi bile ekološki održivije)