Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv

(referentni broj: C3.1.R1-I1.02)

– otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva

 1. Predmet i svrha Poziva

Predmet Poziva: Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova.

Svrha (cilj) Poziva: Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

 1. Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele i iznose 51.022.570 EUR.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi: 

Najveći mogući iznos po dnevnom boravku je 191.121 EUR. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu određuje se sukladno kategoriji ulaganja. 

 Kategorija i ulaganjeKoeficijentIzračun
aIzgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić)1,00191.121 €
bIzgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom) 0,95181.565 €
cIzgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje) 0,85162.453 €
dDogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje  0,85162.453 €
eRekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene 0,60114.673 €
fAdaptacija i opremanje postojećih prostora0,5095.561 €

Najveći broj dnevnih boravaka prihvatljiv za financiranje je broj novih dnevnih boravaka koji zajedno s postojećim kapacitetima obuhvaća svu živorođenu djecu u dobi za vrtić na području prijavitelja prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS).

 1. Razdoblje provedbe projekta

Razdoblje provedbe započinje početkom obavljanja aktivnosti projekta, a istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti. U svakom slučaju, razdoblje provedbe započinje najranije danom objave Odluke o financiranju u sustavu eNPOO, a traje najkasnije do 30. lipnja 2026. 

 1. Prihvatljivost prijavitelja

Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:

Prijavitelj/partner mora dokazati da: 

Prijavitelj po Pozivu može podnijeti više projektnih prijedloga. Jedan projektni prijedlog odnosi se na investiciju u jedan objekt. 

Prijavitelj može biti istovremeno partner u više projektnih prijedloga.  Partner ne može sudjelovati u više projektnih prijedloga osim u slučaju kada je jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave.  Prijavitelj može prijaviti jedan ili više projektnih prijedloga na način da ukupan zbroj postojećih i dodatnih mjesta za jasličke i vrtićke skupine ne prelazi 100% broja živorođene djece u dobi za vrtić na području prijavitelja prema podacima DZS.

Sva ulaganja sufinancirana sredstvima NPOO moraju biti usklađena s načelom ”ne čini značajnu štetu” (”do no significant harm”) – načelo DNSH.

Prihvatljive aktivnosti u okviru osnovnih kategorija ulaganja navedenih pod točkom 2. su:

 1. Priprema projektne i tehničke dokumentacije (idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekt, elaborati, proračuni, projektantski nadzor) za ishođenje potrebnih dozvola ili izvedbu radova, troškovnici radova i opreme, izrada studije izvodljivosti i financijske i socioekonomske analize, izrada ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i sl., revizija građevinskih projekata i ostale dokumentacije potrebne za građevinske radove, priprema izgradnje elektroenergetskih objekata (trafostanica, SN priključak, NN mreža) i priključenja na infrastrukturne i ostale sustave (plinski distribucijski sustav, sustav odvodnje, vodovodna mreža, hidrantska mreža, prometnice i sl.).
  1. Stručni nadzor radova i sl.
  1. Izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina.
  1. Radovi na dogradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, obnovi i prilagodbi objekta predškolske ustanove (npr.: zamjena dotrajalih instalacija i stolarije, popravci infrastrukture, sustava grijanja/hlađenja, prilagodba interijera u skladu s potrebama osoba s invaliditetom, uklanjanje arhitektonskih prepreka kao što su nedovoljna širina vrata, neprilagođeni sanitarni čvorovi, izgradnja pristupnih rampi, prilagodba prostora u skladu sa specifičnim potrebama korisnika u svrhu povećanja kapaciteta učionice itd.) te pripremni radovi na gradilištu kao što su rušenje, čišćenje, zbrinjavanje građevinskog otpada i sve vrste komunalnih priključaka.
  1. Nabava opreme i namještaja za potrebe provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja u skladu s gore navedenim kategorijama ulaganja.

Aktivnosti se odnose na promidžbu i vidljivost operacije s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i financiranja Unije sukladno zahtjevima u poglavlju Informiranje i vidljivost.

Aktivnosti se odnose na vanjsku uslugu upravljanja projektom i izvještavanja (npr. priprema i objava najave nadmetanja, izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi operacije kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, priprema i provođenje postupaka nabave.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga do 8. kolovoza 2023. godine do 23:59 h.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 9. lipnja 2023. godine od 9:00 h.