Izrada strateško razvojnih dokumenata

ZAŠTO JE STRATEŠKO PLANIRANJE VAŽNO?

ŠTO NUDIMO?

S BDC-om dobivate bolju razvojnu šansu! Izrađujemo strateške razvojne dokumente za jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, što uključuje strateške razvojne planove, provedbene planove, strategije upravljanja imovinom te pripadajuće dokumente poput akcijskog plana provedbe, posebnih razvojnih planova i godišnjih izvješća o provedbi.

Izrada tih dokumenata podrazumijeva stalnu interakciju između Vas i nas, terenski rad, participaciju što šireg kruga relevantnih aktera u lokalnoj zajednici te predani angažman naših stručnjaka. Prema tome, proces izrade strateško razvojnog dokumenta ima kohezivni učinak na kreativne snage unutar JLS-a. Tako BDC postaje Vaš partner i, što je još važnije, partner u radu na dobrobiti vaše zajednice.

Strateški razvojni planovi (SRP)

Strateški razvojni plan (SRP) ili Strategija razvoja temeljni je strateško-razvojni dokument nekog JLS-a. U njemu se analizira postojeće stanje kroz opis demografskih, gospodarskih, komunalnih i društveno-kulturnih indikatora, identificiraju se prednosti i nedostaci kroz SWOT analizu, prepoznaju razvojne potrebe i potencijale te se na temelju toga slaže strateški okvir u vidu definiranja vizije, ciljeva, prioriteta i mjera. Svi su ti elementi određeni u svom institucionalnom, vremenskom i financijskom okviru te zajedno sačinjavaju okosnicu višegodišnjeg razvoja lokalne zajednice.

Provedbeni planovi (PP)

Provedbeni plan (PP) manji je dokument koji se izrađuje za kraće vrijeme te je sadržajem konkretniji i s naglaskom na kratkoročne ciljeve i pregled njihova ostvarenja. Za razliku od srednjoročne i dugoročne strategije, provedbeni plan detektira ono što je moguće planirati u nešto manjem vremenskom i financijskom opsegu.

Strategije upravljanja imovinom (SUI)

Strategija upravljanja imovinom (SUI) strateški je dokument koji se odnosi specifično na imovinu i upravljanje imovinom u vlasništvu JLS-a. Kao i strateški razvojni plan za cijeli JLS, strategija upravljanja imovinom sadržava analizu postojećeg stanja, detektiranje problema, potreba i potencijala te na temelju navedenoga iznosi odgovarajuće ciljeve i pripadajuće mjere koje su usmjerene na upravljanje imovinom u vlasništvu JLS-a. Takva strategija može služiti kao važan dodatak drugim, općim strategijama jer daje uvid u stanje imovine koja se, sukladno potrebama, može iskoristiti za razvoj i dobrobit lokalne zajednice.

Prateći dokumenti uz strateške i provedbene planove – akcijske planove provedbe, godišnja izvješća, analize i evaluacije

Uz navedene strateške dokumente uobičajeno se izrađuju i provedbeni dokumenti, tj. akcijski planovi, godišnja izvješća, a po potrebi i specifične (opće ili sektorske) analize ili evaluacije. Akcijski plan provedbe pregledni je tablični prikaz provedbenog okvira razvojne strategije, sa svim konkretnim indikatorima (aktivnostima, njihovim nositeljima, pokazateljima ishoda, odgovarajućim vremenskim razdobljem, financijskim sredstvima i izvorima te početnim i krajnjim vrijednostima). U akcijski plan provedbe obično se stavlja i baza razvojnih projekata, što pregled čini još korisnijim. Godišnja izvješća, analize, evaluacije i sl. dokumenti su koji ulaze u okvir praćenja i vrednovanja provedbe strategije te tako omogućavaju što ažurniji pregled situacije za vrijeme i nakon provedbe strategije.