NATJEČAJ za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“

– provedba tipa operacije 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha poziva:  

Otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom gospodarstvu ulaganjima u učinkovito korištenje energije.

Predmet poziva:

Projekt se odnosi na korištenje OIE u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru pri čemu je rezultat proizvodnog procesa poljoprivredni proizvod iz Priloga I. Ugovoru

Prihvatljivi prijavitelji:  

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla, uključujući početnike ili

b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla. 

Prihvatljive kategorije troškova:

  1. Građenje/rekonstrukcija objekata
  2. Opremanje objekata
  3. Opći troškovi
  4. Nematerijalni troškovi

Prihvatljivi objekti/postrojenja/prostori:

– objekti za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

– postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

Intenzitet i visina potpore: 

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 1.000.000 EUR

b) do 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (ili se u slučaju korisnika zadruge promet može dokazati na način propisan Prilogom 1 ovoga Natječaja), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 200.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet potpore je do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost

Prijave za navedeni natječaj bit će otvorene 6.2.2023.-4.5.2023.