Natječaj za tip operacije 4.4.1 “Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša”

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka čime se doprinosi otpornom i održivom razvoju poljoprivredne proizvodnje na tim područjima.

Prihvatljivi korisnici

– poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika ili

– javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili

– udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

* U smislu ovoga natječaja javnim tijelima se ne smatraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s obzirom da iste ne mogu ispuniti obvezu iz točke 13. Priloga 1. ovoga Natječaja

Prihvatljivi troškovi

1. Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka

2. Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka

3. Izgradnja novih i obnova postojećih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri

4. Kupnja poljoprivrednog zemljišta

U sklopu ovoga natječaja prihvatljiva je kupnja poljoprivrednog zemljišta za realizaciju projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) za ulaganje u izgradnju novih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri (odnosno do 10 % od vrijednosti ulaganja na koje se kupnja zemljišta odnosi).

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:

a) troškovi usluga arhitekata, inženjera, sudskih vještaka i konzultanata u iznosu do 2 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 2.000 eur-a

b) troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija o utjecaju zahvata na okoliš, studija o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu i sl. prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u podstavku a) ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Vrijednost potpore – najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 400 eura, a najviša 100.000 eura.

Intenzitet javne potpore je 100 %.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: 05.05.2023. – 07.08.2023.