Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Predmet Poziva

Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova.

Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava

Ukupan iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 45.662.400,00 EUR.

  Najviši, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru Poziva :

  · najniži iznos: 80.000,00 EUR

  · najviši iznos: 2.000.000,00 EUR

  Najveći mogući iznos po dnevnom boravku je 200.000,00 EUR. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu određuje se sukladno kategoriji ulaganja.

   Kategorija ulaganjaKoeficijentIzračun
  aIzgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić)1,00200.000,00 EUR
  bIzgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom)0,95190.000,00 EUR
  cIzgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje)0,85170.000,00 EUR
  dDogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje0,85170.000,00 EUR
  eRekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene0,60120.000,00 EUR
  fAdaptacija i opremanje postojećih prostora0,50100.000,00 EUR

  Najveći broj dnevnih boravaka prihvatljiv za financiranje je broj novih dnevnih boravaka koji zajedno s postojećim kapacitetima obuhvaća svu živorođenu djecu u dobi za vrtić na području prijavitelja prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS).

  Projektom se ostvaruje najmanje jedan dodatni dnevni boravak.

  Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova.

  Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstva ili osiguravanjem financiranja na drugi način (sredstvima koja ne predstavljaju sredstva Unije) osigurati:

  · sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava;

  · sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga.

  1. Razdoblje provedbe projekta

  Razdoblje provedbe započinje početkom obavljanja aktivnosti projekta, a istječe završetkom obavljanja predmetnih aktivnosti. U svakom slučaju, razdoblje provedbe započinje najranije danom objave Odluke o financiranju u sustavu eNPOO, a traje najkasnije do 30. lipnja 2026. 

  1. Prihvatljivost prijavitelja

  Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:

  · jedinice lokalne ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu (NN br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20)

  Prijavitelj (i ako je primjenjivo partner) mora dokazati da:

  · ima pravnu osobnost (izvor provjere: elektroničke baze podataka Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva znanosti i obrazovanja; Sudski registar, ako je primjenjivo);

  · nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju (izvor provjere: potvrda Porezne uprave);

  · u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja , kako je to definirano ovim Pozivom.

  Prijavitelj po Pozivu može podnijeti više projektnih prijedloga. Jedan projektni prijedlog odnosi se na investiciju u jedan objekt. 

  Prijavitelj može biti istovremeno partner u više projektnih prijedloga.  Partner ne može sudjelovati u više projektnih prijedloga osim u slučaju kada je jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave.  Prijavitelj može prijaviti jedan ili više projektnih prijedloga na način da ukupan zbroj postojećih i dodatnih mjesta za jasličke i vrtićke skupine ne prelazi 100% broja živorođene djece u dobi za vrtić na području prijavitelja prema podacima DZS.

  Sva ulaganja sufinancirana sredstvima NPOO moraju biti usklađena s načelom ”ne čini značajnu štetu” (”do no significant harm”) – načelo DNSH

  • Prihvatljive aktivnosti projekta

  Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  1. Osnovne kategorije ulaganja:

  a) Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (matični vrtić) – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja

  b) Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić s kuhinjom) – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja

  c) Izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni vrtić bez kuhinje) – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja

  d) Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje (područni ili matični vrtić) – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje dijela prostora uz postojeću građevinu za provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja

  e) Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine, a sve navedeno u svrhu njezine obnove i opremanja za potrebe provedbe predškolskog odgoja i obrazovanja

  f) Adaptacija i opremanje postojećih prostora – priprema dokumentacije i izvedba građevinskih i drugih radova te opremanje unutar postojeće građevine i njenih gabarita kako bi se dobio dodatni prostor za boravak djece

  NAPOMENA : Ulaganja pod točkom 1. prihvatljiva su ako doprinose pokazatelju Kapacitet učionice novih/dograđenih/nadograđeni/rekonstruiranih/adaptiranih ustanova odnosno ulaganja će rezultirati s najmanje jednim novim dnevnim boravkom čime bi se povećao broj mjesta u odnosu na postojeće. Ulaganja pod točkom 1.f. su prihvatljiva ako rezultiraju povećanjem broja dnevnih boravaka u odnosu na postojeća.

  Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 30.05.2024

  Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.08.2024

  Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr ili prodaja@bdc.hr

  broj telefona 01/203 5001.

  www.bdc.hr

  Svojim iskustvom jamčimo najvišu kvalitetu usluge!