“Osiguravanje preventivne infrastrukture” Sanacija šteta nastalih potresom od 22. ožujka 2020. godine na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama

Fond solidarnosti Europske unije

Svrha natječaja: Nadoknada sredstava operacijama u području zaštite od štetnog djelovanja voda za provedene hitne mjere sanacije, usluge utvrđivanja stanja, batimetrijska snimanja i geotehnička i geofizička ispitivanja, izrada dokumentacije za sanaciju i sama sanacija regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i njihovo dovođenje u prijašnje stanje.

Stopa sufinaniciranja za krajnjeg korisnika iznosi 100%

Tip Poziva– trajni, otvoreni Poziv do iskorištenja sredstava

Ukupna omotnica: 34 milijuna kuna

Prihvatljivi prijavitelji: pravne osobe s javnim ovlastima koje obavljaju djelatnost upravljanja vodama, a kojima je osnivač Republika Hrvatska te u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano uputama za prijavitelje.

Prtneri: u ovom natječaju partneri nisu prihvatljivi

Prihvatljive aktivnosti:
1. Pripreme projektno-tehničke dokumentacije

                  – Geotehnički i geofizički istražni radovi

                  – Batimetrijsko snimanje

                  – Elaborat sanacije

2. Izvedba radova/usluga

                  – Tehnološki nadzor s kontrolom ugradnje materijale

                  – Projektantski nadzor pri sanaciji oštećenja

                  – Hitni radovi/usluge sanacije

3. Upravljanje projektom i administracija

                  – Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga

                  – Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za administraciju i tehničku koordinaciju, poslove       financijskog upravljanja i izvještavanje u sklopu provedbe operacije

                  – Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za izradu dokumentacije za nadmetanje

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u razdoblju od 22. ožujka 2020. godine do 17. lipnja 2022. godine. 

Datum otvaranja natječaja: 15.6.2021.

Rok za prijavu:  30.11.2021.