Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – nerazvrstane ceste

Komunalna, društvena i socijalna infrastruktura važan su element kvalitete života ruralnih područja koja su još uvijek suočena s nedostatkom određene vrste javne infrastrukture i nisu iste kvalitete u odnosu na urbana područja. Javna infrastruktura koja se planira financirati unutar ove intervencije će pridonijeti ublažavanju nepovoljnih demografskih kretanja na ruralnom području i omogućiti povoljnije uvjete za društveni i održivi gospodarski razvoj odnosno doprinijeti zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi projekti 

Na temelju iskazanih potreba ruralne zajednice projekti koji se planiraju financiraju unutar ove intervencije su:

U IV. kvartalu 2023. godine bespovratna sredstva planirana su za ulaganja u komponentu nerazvrstane ceste.

Projekti su prihvatljivi u naseljima do 5.000 stanovnika, a ako se projekt nerazvrstane ceste provodi u više naselja, svako naselje mora imati do 5.000 stanovnika sukladno ”Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine. Projekt se provodi  na području jedne jedinice lokalne samouprave. Kod projekta nerazvrstane ceste upravljanje i održavanje projektom može se prenijeti samo na trgovačko društvo čiji je osnivač ili jedan od osnivača jedinica lokalne samouprave koja je korisnik.

Isti (jedan) korisnik može podnijeti najviše jedan zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja.

Kriteriji odabira

Načela kriterija odabira koja će se primjenjivati kod odabira projekata će se temeljiti na:

Prioritet će imati ulaganja u nerazvijenija područja i u rekonstrukciju postojećih građevina koje uvode digitalne tehnologije i imaju spremnu projektno-tehničku dokumentaciju.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi materijalni troškovi su građenje (izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih) i opremanje nerazvrstanih cesta. Prihvatljivi nematerijalni troškovi, kao sastavni dio ulaganja uz materijalni trošak su kupnja ili razvoj računalnih programa. U intervenciji 73.13. opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, bez općih troškova, ali ne više od 100.000 EUR.

Intenzitet potpore iznosi od 80 % do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o razvijenosti područja na kojem se provodi ulaganje.

Najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 200.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 2.000.000 EUR, a najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 2.500.000 EUR.

Raspisivanje natječaja očekuje se u IV. kvartalu 2023. godine.