Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Predmet Poziva

Predmet ovog Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Prihvatljivost prijavitelja 

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti malo ili srednje poduzeće (sukladno Prilogu I GBER) ili privatno srednje kapitalizirano poduzeće (sukladno definiciji u čl. 2 točkama 6. i 7. Uredbe 2015/1017), pod uvjetom da u konkurentnom postupku dodjele bespovratnih sredstava dokažu da planirana ulaganja doprinose u vrijednosti od najmanje 20% ostvarivanju barem jednom od sljedećih ciljeva:

Prihvatljivi su prijavitelji s udjelom troškova energije u prihodu prijavitelja ei=≥2,00% u godini koja prethodi godini podnošenja projektnog prijedloga (uključujući ETS postrojenja kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova znatno ispod relevantnih referentnih vrijednosti), koji uključuju sljedeće razrede djelatnosti unutar sektora C, Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

10Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11Proizvodnja pića
13Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
16Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
17Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
20Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka
22Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24Proizvodnja metala
25Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
28Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.
31Proizvodnja namještaja

Ključni uvjeti prihvatljivosti:

Prihvatljive aktivnosti projekta

Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti

Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

Potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada

 Savjetodavne usluge

Prihvatljive kategorije troškova

Potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti

Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

Postavljanje novih sustava za proizvodnju:

Potpore za ulaganje u recikliranje i ponovnu uporabu otpada

(gornja lista nije iscrpna i navodi samo neke moguće prihvatljive troškove).

Savjetodavne usluge

Iznos bespovratnih sredstava

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća:

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća:

Najviša ukupna vrijednost projekta ne može biti viša od 10 mil eura, bez PDV-a.

Podnošenje projektnih prijedloga

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 01/2024.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 06/2024.