Potpora za podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

Podmjera 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu:

Svrha Natječaja:

Podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva koja će postići ulaganjima u podizanje novih ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, uključujući opremanje postojećeg višegodišnjeg nasada.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Prihvatljiva ulaganja:

Prihvatljivi troškovi:

Ukupan iznos raspoloživih sredstava:

Visina potpore:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR. Najviša visina javne potpore po

projektu iznosi:

Intenzitet javne potpore: