PROGRAM GOSPODARSKE I DRUŠTVENE REVITALIZACIJE DALMATINSKE ZAGORE

Izvor financiranja Programa održivog razvoja lokalne zajednice: državni proračun

Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice:

Cilj Programa je poticanje gospodarske i društvene revitalizacije područja Dalmatinske zagore kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i nove društvene i poduzetničke infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnost prostora, poboljšanje kvalitete života i sprječavanje daljnjeg iseljavanja. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i namijenjen je projektima koji će imati utjecaj na širu zajednicu.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

Prihvatljivi podnositelji Zahtjeva su jedinice lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije koje se svojim cijelim teritorijem nalaze na području Dalmatinske zagore:

Splitsko-dalmatinska županija: Grad lmotski; Općina Cista Provo, Općina Lovreć, Općina Proložac, Općina Lokvičići, Općina Runovići, Općina Zmijavci, Općina Zagvozd, Općina Podbablje, Grad Sinj, Grad Trilj, Grad Vrlika, Grad Vrgorac, Općina Dicmo, Općina Otok, Općina Dugopolje, Općina Šestanovac, Općina Lećevica, Općina Muć, Općina Prgomet, Općina Primorski Dolac i Općina Hrvace.

Šibensko-kninska županija: Grad Knin, Grad Drniš, Općina Ervenik, Općina Kistanje, Općina Kijevo, Općina Biskupija, Općina Civljane, Općina Promina, Općina Ružić i Općina Unešić.

Prihvatljiva područja provedbe:

Prihvatljiva područja provedbe su administrativno-teritorijalna područja jedinica lokalne samouprave prihvatljivih podnositelja Zahtjeva.

Prihvatljivi projektni prijedlozi, aktivnosti i troškovi

Prihvatljivi su projektni prijedlozi iz područja unapređenje gospodarske, društvene i komunalne infrastrukture kao preduvjet za jačanje konkurentnosti i ostvarenju vlastitog razvojnog potencijala područja Dalmatinske zagore, a u cilju njenog gospodarskog i društvenog oporavka.

Projektni prijedlog mora biti jedna tehnička i tehnološka cjelina koju čini jedna ili više prihvatljivih aktivnosti koje zajednički provode Ministarstvo i Korisnik u provedbenom razdoblju.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i adaptaciju građevina koje se odnose na:

1) Gospodarsku infrastrukturu:

a) Infrastruktura do i unutar poduzetničkih zona (komunalna infrastruktura, prometna infrastruktura, energetska infrastruktura, komunikacijska infrastruktura)

b) Poslovni (radni) prostori u svrhu pokretanja i razvoja poduzetničkih pothvata (poduzetnički/poslovni inkubatori i ostali prostori za pokretanje/razvoj gospodarskih aktivnosti)

c) Prostori u svrhu plasmana i promocije lokalnog područja (tržnice, logističko-distribucijski centri, prostori u svrhu jačanja turističke ponude, tematski parkovi, vidikovci, otvoreni i zatvoreni prostori za održavanje manifestacija i sl.)

2) Društvenu infrastrukturu:

a) Predškolske građevine

b) Građevine primarne zdravstvene zaštite

c)Javna infrastruktura u svrhu poboljšanja kvalitete života (građevine za zadovoljenje društvenih i kulturnih potreba, parkovi i trgovi u naseljima, sportska igrališta javne namjene i sl.)

d) Unapređenje energetske neovisnosti građevina javne namjene

3) Komunalnu infrastrukturu:

a) Sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom

b) Sustavi oborinske i fekalne odvodnje malog promjera uz uvjet da su mreže spojene na sustave u funkciji, pročistači otpadnih voda

c) Zaštita okoliša i energetska učinkovitost (ekološka javna rasvjeta, primjena obnovljivih izvora energije, sanacija odlagališta otpada, i sl.)

Prihvatljive građevine

Prihvatljive građevine moraju biti u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji ili su u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu ili su javno dobro za opću uporabu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali na projektu u provedbenom razdoblju i neophodni su za provedbu projekta, stvarno su učinjeni i temelje se na popratnoj dokumentaciji, a odnose se na: trošak izvođenja radova, trošak usluga nadzora gradnje, trošak opremanja opremom i trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Prihvatljivi su projektni prijedlozi za koje je pripremljena projektno-tehnička dokumentacija najmanje do razine Glavnog projekta te predan zahtjev za izdavanje akta kojim se dopušta izvođenje planiranih aktivnosti na projektu.

Maksimalni i minimalni iznos financiranja

Ukupna vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše:

– 1.000.000,00 Eura (slovima: jedanmilijuneura) s PDV-om, za one Korisnike koji imaju status potpomognutog područja i provode projekt na potpomognutom području,

– 600.000,00 Eura (slovima: šestotisućaeura) za one Korisnike koji nemaju status potpomognutog područja

– Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 150.000,00 Eura (slovima: stopedesettisućaeura) s PDV-om.

– Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Provedbeno razdoblje

Provedbeno razdoblje Programa je tri godine, odnosno za prihvatljive aktivnosti na Projektu, prihvatljivost troškova započinje najranije s 1. siječnjem 2023. godine, a traje najkasnije do 31. prosinca 2025. godine.         

Podnošenje Zahtjeva

– Podnositelji podnose Zahtjeve od 3. siječnja 2023. do najkasnije 30. travnja 2023.