PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ZA PODRUČJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Izvor financiranja Programa održivog razvoja lokalne zajednice: državni proračun

Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice:

Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice za područje Sisačko-moslavačke županije (u nastavku teksta: Program) je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije u skladu s njihovim razvojnim posebnostima te kao odgovor na posljedice razornog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije 28. i 29. prosinca 2020. godine.

Program je koncipiran na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture, te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.

Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18) i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), (u nastavku teksta: Odluka o razvrstavanju), stekle status potpomognutog područja i jedinicama područne (regionalne) za projekte koji se provode na potpomognutim područjima.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

1. Jedinice lokalne samouprave s područja Sisačko-moslavačke županije koje imaju status potpomognutog područja te

2. Sisačko-moslavačka županija ukoliko provodi projekt na potpomognutom području.

Prihvatljiva područja provedbe:

Prihvatljiva područja provedbe su administrativno-teritorijalna područja jedinica lokalne samouprave prihvatljivih podnositelja Zahtjeva.

Prihvatljive građevine:

Prihvatljive su građevine javne namjene, iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture, koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, gospodarskom oporavku te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala potpomognutih područja.

Prihvatljive građevine moraju biti u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji ili su u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu ili su javno dobro za opću uporabu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici.

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina, osim neprihvatljivih aktivnosti u skladu sa Smjernicama.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali na projektu u provedbenom razdoblju, a odnose se na:

 – trošak pripreme projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko isto nije jedini trošak projekta),

– trošak izvođenja radova,

– trošak opremanja fiksnom opremom,

– trošak usluga nadzora gradnje i

– trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Maksimalni i minimalni iznos financiranja

Provedbeno razdoblje

Za prihvatljive aktivnosti projekta prihvatljivost troškova počinje najranije s 2. siječnjem 2023. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća, odnosno do 31. ožujka 2024. godine, uz uvjet da se financiranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2023. godini      

Podnošenje Zahtjeva

najkasnije 24. ožujka 2023. godine.

–  Valjanim zahtjevima smatrat će se zahtjevi dostavljeni u pisarnicu Ministarstva do 16:00 sati

24. ožujka 2023. godine, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s

navedenim datumom.