PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE

Izvor financiranja Programa održivog razvoja lokalne zajednice: državni proračun

Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice:

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

a) jedinice lokalne samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije) koje imaju status

potpomognutog područja te

b) jedinice područne (regionalne) samouprave (osim Sisačko-moslavačke županije)

ukoliko se projekt provodi na potpomognutom području.

Prihvatljiva područja provedbe:

Prihvatljive građevine:

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali na projektu u provedbenom razdoblju, a odnose se na:

 – trošak pripreme projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko isto nije jedini trošak projekta),

– trošak izvođenja radova,

– trošak opremanja fiksnom opremom,

– trošak usluga nadzora gradnje i

– trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Maksimalni i minimalni iznos financiranja

Provedbeno razdoblje

Za prihvatljive aktivnosti projekta prihvatljivost troškova počinje najranije s 2. siječnjem 2023. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća, odnosno do 31. ožujka 2024. godine, uz uvjet da se financiranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2023. godini      

Podnošenje Zahtjeva

najkasnije 24. ožujka 2023. godine.

–  Valjanim zahtjevima smatrat će se zahtjevi dostavljeni u pisarnicu Ministarstva do 16:00 sati

24. ožujka 2023. godine, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s

navedenim datumom.