PROGRAM PODRŠKE LOKALNOM RAZVOJU

Poziv na prijavu projektnih prijedloga

Izvor financiranja Programa održivog razvoja lokalne zajednice: državni proračun

Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice:

Program podrške regionalnom razvoju predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji područja koja se u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno razvijenih jedinica lokalne samouprave (V. skupina).

Cilj je jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Ovim programom Ministarstvo nastavlja pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su:

a) jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu, osim JLS-a s područja otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima

b) jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a s područja otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja koje su obuhvaćene posebnim programima

Prihvatljiva područja provedbe:

Prihvatljiva područja provedbe su područja jedinice lokalne samouprave razvrstane u V. skupinu prema indeksu razvijenosti.

Prihvatljive građevine:

Prihvatljive su građevine javne namjene, iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture, koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, gospodarskom oporavku te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala.

Prihvatljive građevine moraju biti u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji ili su u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu ili su javno dobro za opću uporabu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici.

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju prihvatljivih građevina, osim neprihvatljivih aktivnosti u skladu sa Smjernicama.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali na projektu u provedbenom razdoblju, a odnose se na:

 – trošak pripreme projektno-tehničke dokumentacije (ukoliko isto nije jedini trošak projekta),

– trošak izvođenja radova,

– trošak opremanja fiksnom opremom,

– trošak usluga nadzora gradnje i

– trošak PDV-a (ukoliko je primjenjivo).

Maksimalni i minimalni iznos financiranja

Provedbeno razdoblje

Za prihvatljive aktivnosti projekta prihvatljivost troškova počinje najranije s 2. siječnjem 2023. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća, odnosno do 31. ožujka 2024. godine, uz uvjet da se financiranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2023. godini      

Podnošenje Zahtjeva

najkasnije 24. ožujka 2023. godine.

–  Valjanim zahtjevima smatrat će se zahtjevi dostavljeni u pisarnicu Ministarstva do 16:00 sati

24. ožujka 2023. godine, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s

navedenim datumom.