Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Poziv na prijavu projektnih prijedloga

Referentni broj: MF-2023-1-1

Ovaj poziv financira se sredstvima Modernizacijskog fonda.

1.Predmet i svrha poziva

Predmet Poziva je podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE) u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine:

U projektnom prijedlogu (na odgovarajućim mjestima u Prijavnom obrascu i Glavnom projektu te svim propisanim proračunima i prilozima) obvezno je iskazati brojčane vrijednosti pokazatelja rezultata iz Poziva čije se ostvarenje planira provedbom projekta.

2.Financijska alokacija, iznosi i intenzitet bespovratnih sredstava

Raspoloživi iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva iznosi 60.000.000,00 eura.

Unutar navedenog raspoloživog iznosa Modernizacijskog fonda, sredstava će se raspodijeliti prema vrsti ulaganja u:

Stopa sufinanciranja iznosi 50 % – 80 %, ovisno o veličini poduzeća i kategoriji potpomognutog područja. Maksimalni intenziteti potpore primjenjuju se u odnosu na prihvatljive troškove nastale prema mjestu ulaganja, a ne prema mjestu sjedišta Prijavitelja i navedeni su u tekstu Poziva.

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu:

•najniži iznos 100.000 EUR

•najviši iznos 2.000.000 EUR

3.Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.

Prijavitelji u projektnom prijedlogu moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

4.Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti prihvatljive za financiranje u okviru Poziva su aktivnosti koje pridonose ostvarivanju svrhe i indikatora Poziva, odnosno aktivnosti ulaganja u proizvodnju električne energije iz OIE za vlastite potrebe:

 1. Izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana pri čemu stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih modula mora iznositi najmanje 20%
 2. Izgradnja elektrane na biomasu pri čemu u skladu s glavnim projektom stupanj korisnog djelovanja toplinske energije u postrojenju može iznositi najmanje 50% te najmanje 30% biomase mora biti osigurano iz ostataka proizvodnog procesa Prijavitelja
 3. Izgradnja elektrane na bioplin pri čemu u skladu s glavnim projektom stupanj korisnog djelovanja toplinske energije u postrojenju može iznositi najmanje 50% te moraju biti zadovoljeni uvjet za proizvodna postrojenja sa zatvorenim spremnikom digestata – maseni udio tekućeg i krutog gnoja ili biootpada mora iznositi najmanje 70%, odnosno maseni udio sirovina dobivenih siliranjem žitarica, livadnih trava ili drugih poljoprivrednih ili energetskih usjeva ne može biti veći od 30% masenog udjela u supstratu na godišnjoj razini.
 4. Postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) na lokaciji OIE elektrane, samo uz provođenje aktivnosti pod brojem 1. i/ili 2. i/ili 3.
 5. Projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova aktivnosti navedenih pod brojem 1., 2., 3. i 4.

5. Prihvatljive kategorije troškova

Po ovom Pozivu prihvatljivi su troškovi:

 1. Izgradnje integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu za vlastite potrebe do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabavu fotonaponskih modula, pretvarača (invertera) i ostalog DC i AC razvoda instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže, priključnog ormara, regulacijske, mjerne i ostale opreme za prikupljanje i prikazivanje podataka, opreme obračunskog mjernog mjesta, sustava za nadzor i upravljanje radom (snagom) FN elektrane, gromobranske instalacije FN elektrane i ostale opreme potrebne za pravilan rad sustava,
 2. Izgradnje elektrane na biomasu za vlastite potrebe do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz biomase, sustava za nadzor i upravljanje radom (snagom) elektrane te ostale opreme potrebne za pravilan rad sustava,
 3. Izgradnje elektrane na bioplin za vlastite potrebe do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz bioplina, sustava za nadzor i upravljanje radom (snagom) elektrane te ostale opreme potrebne za pravilan rad sustava,
 4. Postavljanja sustava za skladištenje električne energije (baterije) do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za skladištenje energije (baterije), pri čemu kapacitet baterije ne smije iznositi više od 25% najveće ukupne dnevne proizvodnje električne energije za vlastite potrebe, sustava za nadzor i upravljanje te ostale opreme potrebne za pravilan rad sustava,
 5. Projektantskog nadzora i stručnog nadzora što uključuje troškove usluga projektantskog nadzora i troškove usluga stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer,
 6. Koordinacije zaštite na radu što uključuje troškove usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova.

Ukupni troškovi nadzora (Projektantski nadzor i aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova) su prihvatljivi najviše u iznosu do 4% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova i/ili opremanje.

6. Podnošenje projektnog prijedloga

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja na propisanim obrascima i s cjelokupnom obaveznom dokumentacijom (iz točke 3.2. Poziva), u elektroničkom obliku na USB-u/CD-u/DVD-u, isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Podnošenje projektnih prijedloga na Poziv započinje 18. travnja 2023. godine u 09:00 sati.

Rok za dostavu projektnih prijedloga na Poziv završava 19. lipnja 2023. godine u 09:00 sati.