Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Referentni broj: MF-2024-1-1

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavljuje drugi Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ u okviru Programa ulaganja dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, referentne oznake MF-2022-1-HR-0-001, financiranog sredstvima Modernizacijskog fonda.

Predmet i svrha poziva

Predmet Poziva je podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine:
• smanjenja emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a (u odnosu na 2005. godinu),
• smanjenja potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera,
• povećanja udjela OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije.

Sredstva Modernizacijskog fonda, iznosi i intenzitet potpore

Raspoloživi iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva iznosi 33.813.570,33 eura.
Unutar navedenog raspoloživog iznosa Modernizacijskog fonda, sredstva će se raspodijeliti prema vrsti ulaganja u:
1. fotonaponske elektrane – alokacija 18.813.570,33 eura
2. elektrane na biomasu – alokacija 7.500.000,00 eura
3. bioplinske elektrane – alokacija 7.500.000,00 eura
U okviru jednog projektnog prijedloga nije moguće ostvariti pravo na sredstva Modernizacijskog fonda za više vrsta ulaganja već se za svaku vrstu ulaganja mora podnijeti pojedinačni projektni prijedlog.

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu:  
– najniži iznos 100.000 EUR 
– najviši iznos 5.000.000 EUR 

Sufinanciranje

A. za ulaganja u proizvodnju OIE, uključujući visokoučinkovitu kogeneraciju na temelju obnovljivih izvora energije
• Mikro i malo poduzeće : 65 % prihvatljivih troškova
• Srednje poduzeće: 55 % prihvatljivih troškova
• Veliko poduzeće : 45 % prihvatljivih troškova

B. za ulaganja u skladištenje energije, samo uz provođenje ulaganja iz prethodne točke A
• Mikro i malo poduzeće : 50 % prihvatljivih troškova
• Srednje poduzeće: 40 % prihvatljivih troškova
• Veliko poduzeće : 30 % prihvatljivih troškova

Uz sredstva Modernizacijskog fonda Prijavitelj je obvezan osigurati:

Prihvatljivost Prijavitelja

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.
Prijavitelji u projektnom prijedlogu moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prihvatljivost projektnih aktivnosti

Aktivnosti prihvatljive za financiranje u okviru Poziva su aktivnosti koje pridonose ostvarivanju svrhe i pokazatelja Poziva, odnosno aktivnosti ulaganja u proizvodnju električne energije iz OIE za vlastite potrebe:
A1. Izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu (on-grid) pri čemu učinkovitost fotonaponskih modula mora iznositi najmanje 20%
A2. Izgradnja elektrane na biomasu pri čemu prosječna godišnja učinkovitost proizvodnje korisne topline u postrojenju mora iznositi najmanje 50% te najmanje 30% biomase mora biti osigurano iz ostataka proizvodnog procesa Prijavitelja
A3. Izgradnja elektrane na bioplin pri čemu prosječna godišnja učinkovitost proizvodnje korisne topline u postrojenju mora iznositi najmanje 50% te moraju biti zadovoljeni uvjet za proizvodna postrojenja sa zatvorenim spremnikom digestata – maseni udio tekućeg i krutog gnoja ili biootpada mora iznositi najmanje 70%, odnosno maseni udio sirovina dobivenih siliranjem žitarica, livadnih trava ili drugih poljoprivrednih ili energetskih usjeva ne može biti veći od 30% masenog udjela u supstratu na godišnjoj razini.
A4. Postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) na lokaciji OIE elektrane, samo uz provođenje aktivnosti pod brojem A1. i/ili A2. i/ili A3 pri čemu sustav za skladištenje električne energije godišnje apsorbira najmanje 75 % svoje energije iz izravno povezane opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

A5.Projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova aktivnosti navedenih pod brojem A1., A2., A3. i A4.

Podnošenje projektnih prijedloga na Poziv započinje 9. srpnja 2024. godine u 09:00 sati.
Rok za dostavu projektnih prijedloga na Poziv završava 9. rujna 2024. godine u 09:00 sati

Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr ili prodaja@bdc.hr

Broj telefona: 01/203 5001