Provedba mjera neposredne obnove potresom pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Fond solidarnosti Europske unije

Svrha natječaja: Svrha poziva je obnavljanje prirodnih područja pogođenih potresom od 22. ožujka 2020. godine kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, a i moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš.

Stopa sufinaniciranja intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova

Tip Poziva– trajni, otvoreni Poziv do iskorištenja sredstava

Ukupna omotnica: 6.433.480,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji:
– tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

– trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska, a koja su pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku prema Zakonu o trgovačkim društvima

Prtneri: u ovom natječaju partneri nisu prihvatljivi

Prihvatljive aktivnosti:
1. Hitne mjere sanacije

– točka 1 uključuje aktivnosti iz točke 2 i 3 koje su provedene kao hitne mjere nakon potresa, a za koje prijavitelj posjeduje dokumentaciju o nastalim troškovima.

2. Provedba istražnih radova i priprema projektno-tehničke dokumentacije

– točka 2 uključuje provedbu geomehaničkih istraživanja i istražne radove na konstrukcijama i materijalima te pripremu projektno-tehničke dokumentacije. Projektno-tehnička dokumentacija uključuje izradu elaborata, projekta sanacije i ostale projektne dokumentacije potrebne za obnovu područja destabiliziranih u potresu sukladno važećim propisima RH koji su na snazi u trenutku provedbe operacija.

3. Izvedba radova

– točka 3 obuhvaća rušenje, popravke, sanaciju, uklanjanje, izvođenje svih potrebnih radova na oštećenom zemljištu i infrastrukturi koji uključuju i pripremne radove, a sve prema projektno-tehničkoj dokumentaciji, te provedbu stručnog nadzora radova.

4. Upravljanje projektom i administracija

– točka 4 obuhvaća izradu Obrasca 1 i pripremu projektnog prijedloga, administraciju i tehničku koordinaciju, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje, poslove financijskog upravljanja i izvještavanje.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u razdoblju od 22. ožujka 2020. godine do 17. lipnja 2022. godine.

Datum otvaranja natječaja: 24.6.2021.

Rok za prijavu:  31.12.2021.