Usluga izrade Plana i Strategije upravljanja imovinom

Usluga izrade Plana i Strategije upravljanja imovinom

Strategija upravljanja imovinom (SUI) strateški je dokument koji se odnosi specifično na imovinu i upravljanje imovinom u vlasništvu JLS-a. Kao i strateški razvojni plan za cijeli JLS, strategija upravljanja imovinom sadržava analizu postojećeg stanja, detektiranje problema, potreba i potencijala te na temelju navedenoga iznosi odgovarajuće ciljeve i pripadajuće mjere koje su usmjerene na upravljanje imovinom u vlasništvu JLS-a. Takva strategija može služiti kao važan dodatak drugim, općim strategijama jer daje uvid u stanje imovine koja se, sukladno potrebama, može iskoristiti za razvoj i dobrobit lokalne zajednice.

Plan i Strategija upravljanja imovinom određuju kratkoročne i dugoročne ciljeve te smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu JLS-a. Njima se osigurava ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje imovinom uz očuvanje i pronalaženje optimalnih rješenja za JLS pri upravljanju i raspolaganju imovinom. Izrada plana i strategije upravljanja imovinom zakonska je obveza svih JLS koja podliježe Zakonu o upravljanju državnom imovinom, Uredbi o obveznom sadržaju upravljanja imovinom u vlasništvu RH i Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.