Uspostava reciklažnih dvorišta

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.07

– otvoreni poziv

 1. Predmet Poziva

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta iz članka 4. stavka 1. točke 69. Zakona o gospodarenju otpadom (NN, br. 84/21) (u daljnjem tekstu: ZGO),  u skladu s člankom 84. ZGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta (dalje u tekstu RD) ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta (u daljnjem tekstu: mobilno RD) naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima.

Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno članku 4. stavku 1. točki 70. ZGO-a), niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilnih RD.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 6.000.000,00 EUR od čega je predviđeno:

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi: 

najniži iznos 67.000,00 EUR

najviši iznos  850.000,00 EUR

najniži iznos 15.000,00 EUR

najviši iznos  33.000,00 EUR

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Provedba projekata RD-građevina ne smije započeti prije 1. veljače 2020. i mora završiti inicijalno najkasnije do 30. lipnja 2025.

Provedba projekata mobilnih RD mora završiti najkasnije do 30. lipnja 2025., a inicijalno može trajati najviše 12 mjeseci od dana donošenja Odluke o financiranju.

Prijavitelj mora biti spreman započeti s provedbom aktivnosti projekta, uključujući pokretanje postupaka (javne) nabave relevantnih za pravovremenu provedbu aktivnosti, u skladu s planom aktivnosti u Prijavnom obrascu i ostaloj projektnoj dokumentaciji.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su JLS-ovi u skladu s člankom 84., stavkom 1. ZGO-a. Iznimno od prethodno navedenog, Grad Zagreb je prihvatljivi Prijavitelj za RD – građevine, međutim nije prihvatljivi Prijavitelj za mobilna RD.

Prijavitelj mora dokazati da u trenutku prijave:

Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prijavitelj po ovom Pozivu može podnijeti onoliko projektnih prijedloga za RD ili mobilna RD na području svoje JLS, kako je navedeno u Tablicama 2a i 2b (prema članku 84. stavcima 2. i 3. ZGO-a) a umanjeno za ona RD koja su već upisana u Evidenciju RD te za RD za koja su odobrena sredstva u sklopu prethodnih poziva (KK.06.3.1.03 i KK.06.3.1.16). Iznimno, otočne i obalne JLS mogu podnijeti veći broj projektnih prijedloga za izgradnju RD od onih navedenih u Tablici 2b, bez obzira ispunjavaju li zakonski minimum od 3.000 stanovnika.

Reciklažna dvorišta – građevine

  Mobilna reciklažna dvorišta

  1. troškovi nabave mobilnog RD kontejnerskog tipa;
  2. troškovi naknada za objavu obavijesti javne nabave u EOJN RH (ukoliko je primjenjivo);
  3. troškovi izobrazno-informativnih aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovništva/korisnika o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada u kućanstvima i o ulozi RD u sustavu gospodarenja otpadom, kao i troškovi u vezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti u skladu s poglavljem 5.6. ovih Uputa, u maksimalnom iznosu do 2.000,00 EUR;
  4. Porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.

  Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu javnog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 03. lipnja 2024. godine u 10,00 h.

  Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 29. travnja 2024. godine u 9,00 h.

  Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na prodaja@bdc.hr  ili broj telefona 01/203 5001.