Uspostava reciklažnih dvorišta

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

(kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.04)

– otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva

  1. Predmet Poziva

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta iz članka 4. stavka 1. točke 69. Zakona o gospodarenju otpadom (NN, br. 84/21) (u daljnjem tekstu: ZGO),  u skladu s člankom 84. ZGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta (dalje u tekstu RD) ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta (u daljnjem tekstu: mobilno RD) naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima.

Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno članku 4. stavku 1. točki 70. ZGO-a), niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilnih RD.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 8.500.000,00 EUR / 64.043.250,00 HRK od čega je predviđeno:

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi: 

  1. Reciklažna dvorišta – građevine:
  2. najniži iznos 67.000,00 EUR / 504.811,50 HRK
  3. najviši iznos  840.000,00 EUR / 6.328.980,00 HRK
  1. Mobilna reciklažna dvorišta:
  2. najniži iznos 13.300,00 EUR / 100.208,85 HRK
  3. najviši iznos  33.000,00 EUR / 248.638,50 HRK

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Provedba projekata RD-građevina ne smije započeti prije 1. veljače 2020. i mora završiti inicijalno najkasnije do 30. lipnja 2025.

Provedba projekata mobilnih RD mora završiti najkasnije do 30. lipnja 2025., a inicijalno može trajati najviše 12 mjeseci od dana donošenja Odluke o financiranju.

Prijavitelj mora biti spreman započeti s provedbom aktivnosti projekta, uključujući pokretanje postupaka (javne) nabave relevantnih za pravovremenu provedbu aktivnosti, u skladu s planom aktivnosti u Prijavnom obrascu i ostaloj projektnoj dokumentaciji.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su JLS-ovi u skladu s člankom 84., stavkom 1. ZGO-a. Iznimno od prethodno navedenog, Grad Zagreb je prihvatljivi Prijavitelj za RD – građevine, međutim nije prihvatljivi Prijavitelj za mobilna RD.

Prijavitelj mora dokazati da u trenutku prijave:

Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prijavitelj po ovom Pozivu može podnijeti onoliko projektnih prijedloga za RD ili mobilna RD na području svoje JLS, kako je navedeno u Tablicama 2a i 2b (prema članku 84. stavcima 2. i 3. ZGO-a) a umanjeno za ona RD koja su već upisana u Evidenciju RD te za RD za koja su odobrena sredstva u sklopu prethodnih poziva (KK.06.3.1.03 i KK.06.3.1.16). Iznimno, otočne i obalne JLS mogu podnijeti veći broj projektnih prijedloga za izgradnju RD od onih navedenih u Tablici 2b, bez obzira ispunjavaju li zakonski minimum od 3.000 stanovnika.

  1. Reciklažna dvorišta – građevine:

a)  troškovi konzultantskih usluga vezanih uz aktivnosti pripreme projektno-tehničke dokumentacije iz poglavlja 2.7. Uputa;

b)  troškovi građenja RD u skladu s aktom na temelju kojeg mogu započeti radovi koji uključuju izvedbu građevinskih i drugih radova (pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih radova i sl., ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole) te opremanja RD u svrhu prikupljanja i skladištenja otpada (Troškovima građenja moguće je pridodati nepredviđene troškove za radove do 10% vrijednosti radova, i to na način da isti ne budu  prikazani kao zasebna stavka nego kao vrsta troška unutar aktivnosti gradnje i opremanja).

c)   troškovi nabave i ugradnje informatičke i uredske opreme za potrebe rada RD;

d)   troškovi izrade gradilišne i druge dokumentacije potrebne za provedbu projekta (kao što je elaborat iskolčenja, elaborat izvedenog stanja, razni atesti i dr.) kao i za ishođenje uporabne dozvole, a čija je izrada započela nakon sklapanja Ugovora;

e)   troškovi rekonstrukcije ili izgradnje pristupnih cesta, a koje nisu javna cesta, s potrebnom vertikalnom i horizontalnom signalizacijom (cesta mora biti isključivo za potrebe pristupa RD koje je predmet projektnog prijedloga);

f)   troškovi izvedbe priključenja na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu unutar i izvan područja zahvata građenja RD, ukoliko su isti propisani aktima kojima se dozvoljava zahvat u prostoru i gradnja te u konačnici uporaba, i ukoliko su namijenjeni isključivo za potrebe RD koje je predmet projektnog prijedloga;

g)   troškovi uspostave kutka za ponovnu uporabu proizvoda unutar RD (izuzev troškova navedenih u napomeni pod točkom b), i u poglavlju 2.11.) prihvatljivi su isključivo ukoliko su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i pravomoćnim aktom na temelju kojeg se može započeti izgradnja RD;

h)   troškovi usluge projektantskog nadzora, stručnog nadzora građenja (koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i usluge koordinacije zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II), u maksimalnom iznosu do 4% ukupno prihvatljivih troškova za gradnju i opremanje RD;

i)    troškovi naknada za objavu obavijesti javne nabave u EOJN RH;

j)    troškovi naknada za priključke za struju, komunalne, vodne i druge naknade, kao i troškovi izdavanja uporabne dozvole;

k)   troškovi upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani u postupku javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN, br. 120/16, 114/22) ili sukladno internom aktu koji uređuje pravila provođenja postupaka jednostavne nabave, troškovi uključuju i putne troškove (uključujući po potrebi i dnevnice) i troškove smještaja;

l)    troškovi izobrazno-informativnih aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovništva/korisnika o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada u kućanstvima i o ulozi RD u sustavu gospodarenja otpadom;

m) troškovi u vezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti u skladu s točkom 5.6. Uputa ;

n)   porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.

Napomena:

Kumulativni troškovi iz točke a), i), k) l) i m) prihvatljivi su u maksimalnom iznosu do 5 % ukupno prihvatljivih troškova građenja i opremanja RD iz točke b).

II. Mobilna reciklažna dvorišta:

a)   troškovi nabave mobilnog RD kontejnerskog tipa;

b)   troškovi naknada za objavu obavijesti javne nabave u EOJN RH;

c)   troškovi izobrazno-informativnih aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovništva/korisnika o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada u kućanstvima i o ulozi RD u sustavu gospodarenja otpadom, kao i troškovi u vezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti u skladu s točkom 5.4. Uputa, u maksimalnom iznosu do 2.000,00 EUR / 15.069,00 HRK;

d)   Porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 27. lipnja 2023. godine u 11,00 h.

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 25. travnja 2023. godine u 9,00 h.

Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme Vašeg projekta budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr ili broj telefona 01/203 5001.