Zašto je važan provedbeni program jedinica lokalne samouprave

Temeljem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, od 2021. prvi puta se primjenjuju odredbe iz članka 13. stavka 1 i članka 26. temeljem kojih je izvršno tijelo – gradonačelnik/općinski načelnik jedinice lokalne samouprave obvezan donijeti provedbeni program najkasnije 120 dana od dana stupanja na dužnost.

Specifične okolnosti koje su tijekom protekle, kao i ove godine zadesile Republiku Hrvatsku (potresi, pandemija virusa Covid-19), produžile su proces donošenja srednjoročnih akata strateškog planiranja (nacionalnih planova tijela države uprave i planova razvoja JLP(R)S). S obzirom na to kao i činjenicu da samoupravne jedinice ove godine prvi puta izrađuju provedbene programe prema novoj metodologiji, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH, preporuča izvršnim tijelima JLS donošenje provedbenih programa najkasnije do druge polovice prosinca 2021. godine.

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom, a koji se odnosi na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Provedbeni programi zamijenit će dosadašnji  plan razvojnih programa koji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađivale za potrebe povezivanja ciljeva utvrđenih u strateškim dokumentima razvoja sa izvorima financiranja utvrđenim u proračunu. 

Izradom provedbenih programa JLP(R)S osigurat će se:

•           ujednačeni pristup izradi i poboljšanje kvalitete akta,

•           pravilna primjena odredbi zakonodavnog okvira kojim se uređuje priprema, provedba, praćenje provedbe i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja,

•           primjena načela odgovornosti i usmjerenosti na rezultat, te načela održivosti, odnosno pravovremeno planiranje i osiguravanje sredstava potrebnih za provedbu akata strateškog planiranja tijekom mandatnog razdoblja izvršnog tijela,

•           jasna poveznica strateškog i proračunskog planiranja, odnosno pouzdana informacija o ostvarenosti planiranih rezultata i utrošenosti proračunskih sredstava,

•           horizontalna i vertikalna usklađenost mjera u provedbenom programu, kao i povezanih programa i projekata, s razvojnim ciljevima i prioritetima Republike Hrvatske i Europske unije, odnosno poboljšava se spremnost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za korištenje sredstava strukturnih i investicijskih fondova EU u provedbi programa i projekata JLP(R)S.

Elementi sadržani u provedbenim programima JLP(R)S trebaju omogućiti jednostavno praćenje ostvarenih rezultata i pravodobno uočavanje odstupanja od plana te ocjenu hoće li provedba utvrđenih mjera imati željeni ishod ili će biti potrebne određene izmjene kako bi se osiguralo ostvarivanje povezanih posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja JLP(R)S.

Provedbene programe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave moguće je ažurirati prema potrebi, u svrhu  prilagođavanja promjenama u politici ili fiskalnom okruženju te nepredviđenim okolnostima.

BDC ima reference i kapacitete, tj. osposobljene stručnjake s potrebnim iskustvom u pripremi i izradi akata strateškog planiranja i izradi ostalih dokumenata iz područja analize i planiranja za JLS te je u mogućnosti izraditi sveobuhvatne, detaljne i provedive provedbene programe u primjerenom roku.

Od nekoliko desetina do sada izrađenih strateških dokumenata, kao referentne navodimo na desetke izrađenih i nekoliko revidiranih Planova strateškog razvoja JLS te veći broj sličnih dokumenata (kataloga EU projekata te ostalih strateških dokumenata).      

Za sva pitanja ili potrebu za suradnjom prilikom pripreme budite slobodni javiti nam se na bdc@bdc.hr ili broj telefona 01 203 5001.