Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Ovaj poziv financira se sredstvima Modernizacijskog fonda. 

1.Predmet i svrha poziva 

Predmet Poziva je podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE) u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine: 

U projektnom prijedlogu (na odgovarajućim mjestima u Prijavnom obrascu i Glavnom projektu te svim propisanim proračunima i prilozima) obvezno je iskazati brojčane vrijednosti pokazatelja rezultata iz Poziva čije se ostvarenje planira provedbom projekta. 

2.Financijska alokacija, iznosi i intenzitet bespovratnih sredstava 

Raspoloživi iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva iznosi 60.000.000,00 eura. 

Unutar navedenog raspoloživog iznosa Modernizacijskog fonda, sredstava će se raspodijeliti prema vrsti ulaganja u: 

Stopa sufinanciranja iznosi 45 % – 80 %, ovisno o veličini poduzeća i kategoriji potpomognutog područja sukladno članku 107. stavku 3. točka (a) i točka (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Programu potpore. Maksimalni intenziteti potpore primjenjuju se u odnosu na prihvatljive troškove nastale prema mjestu ulaganja, a ne prema mjestu sjedišta Prijavitelja i navedeni su u tekstu Poziva. 

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu:  

•najniži iznos 100.000 EUR 

•najviši iznos 2.000.000 EUR 

3.Prihvatljivi prijavitelji 

Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija

4.Prihvatljive aktivnosti 

Aktivnosti prihvatljive za financiranje u okviru Poziva su aktivnosti koje pridonose ostvarivanju svrhe i indikatora Poziva, odnosno aktivnosti ulaganja u proizvodnju električne energije iz OIE za vlastite potrebe: 

 1. Izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana pri čemu stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih modula mora iznositi najmanje 20% 
 1. Izgradnja elektrane na biomasu pri čemu u skladu s glavnim projektom stupanj korisnog djelovanja toplinske energije u postrojenju može iznositi najmanje 50% te najmanje 30% biomase mora biti osigurano iz ostataka proizvodnog procesa Prijavitelja 
 1. Izgradnja elektrane na bioplin pri čemu u skladu s glavnim projektom stupanj korisnog djelovanja toplinske energije u postrojenju može iznositi najmanje 50% te moraju biti zadovoljeni uvjet za proizvodna postrojenja sa zatvorenim spremnikom digestata – maseni udio tekućeg i krutog gnoja ili biootpada mora iznositi najmanje 70%, odnosno maseni udio sirovina dobivenih siliranjem žitarica, livadnih trava ili drugih poljoprivrednih ili energetskih usjeva ne može biti veći od 30% masenog udjela u supstratu na godišnjoj razini. 
 1. Postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) na lokaciji OIE elektrane, samo uz provođenje aktivnosti pod brojem 1. i/ili 2. i/ili 3.  
 1. Projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova aktivnosti navedenih pod brojem 1., 2., 3. i 4. 

5. Prihvatljive kategorije troškova 

Po ovom Pozivu prihvatljivi su troškovi: 

 1. Izgradnje integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabavu fotonaponskih modula (obuhvaća pripadnu podkonstrukciju i DC razvod) instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru predaje u mrežu, pretvarača (invertera), priključnog ormara, regulacijske, mjerne i ostale opreme za prikupljanje i prikazivanje podataka, opreme obračunskog mjernog mjesta – za FN sustave u mrežnom pogonu, gromobranske instalacije FN elektrane i ostale opreme za pravilan rad sustava, 
 1. Izgradnje elektrane na biomasu do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz biomase, 
 1. Izgradnje elektrane na bioplin do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za proizvodnju električne energije iz bioplina, 
 1. Postavljanja sustava za skladištenje električne energije (baterije) do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabave i ugradnje sustava i opreme za skladištenje energije (baterije), pri čemu kapacitet baterije ne smije iznositi više od 25% najviše dnevne proizvodnje električne energije u jednogodišnjem razdoblju, 
 1. Projektantskog nadzora i stručnog nadzora što uključuje troškove usluga projektantskog nadzora i troškove usluga stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer, 
 1. Koordinacije zaštite na radu što uključuje troškove usluga koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova. 

Ukupni troškovi nadzora (Projektantski nadzor i aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova) su prihvatljivi najviše u iznosu do 4% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova i/ili opremanje. 

6. Podnošenje projektnog prijedloga 

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja na propisanim obrascima i s cjelokupnom obaveznom dokumentacijom (iz točke 3.2. Poziva), u elektroničkom obliku na USB-u/CD-u/DVD-u, isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb 

Zatvorena omotnica mora sadržavati: 

– naziv i adresu Prijavitelja, 

– datum i vrijeme zaprimanja u poštanskom uredu, 

– naznaku Poziv za dodjelu sredstava „MF-2023-1-1“ – NE OTVARAJ. 

Poziv će biti otvoren 60 dana u svrhu podnošenje projektnih prijedloga. 

Savjetovanje za navedeni poziv provedeno je u siječnju 2023., stoga se u skorom razdoblju očekuje raspisivanje poziva i početak predaje projektnih prijedloga.